18 C
amsterdam
vrijdag, 28 juli, 2017

Terms & Policies

Colofon

Kantoor.nl is een uitgave van Ocira Media BV. De op deze website opgenomen artikelen worden door columnisten op persoonlijke titel geschreven. Hun mening vertegenwoordigt niet per definitie de mening van Kantoor.nl. Kantoor.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste artikelen en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

Kantoor.nl behoudt zich het recht voor materiaal van haar website te verwijderen. Zij zal dat in ieder geval doen indien de inhoud van het geplaatste materiaal naar haar mening racistisch of discriminerend van aard is of anderszins in strijd met de openbare orde en/of goede zeden. Voorts zal plaatsing van materiaal geweigerd of verwijderd worden indien het inbreuk maakt op de rechten van derden.

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij Ocira Media B.V. of haar licentiegevers.

COPYRIGHT NOTICE

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Kantoor en het logo van Kantoor.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Ocira Media B.V en haar groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: “Ocira”). Ocira behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Ocira en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ocira is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Ocira).

Ocira heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Ocira, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Ocira heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

DISCLAIMER – VRIJWARING

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen Ocira Media B.V. en haar groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: “Ocira”) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Ocira aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Ocira. Ocira kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
Ocira kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Ocira garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Ocira behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Ocira is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

Privacy statement

Wij nemen uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in een database/gegevensbestand. De verwerking van uw gegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag door Kantoor.nl. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten, zoals de abonnementenadministratie. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen.

Uw gegevens kunnen, samen met informatie over u, worden geanalyseerd, om de informatie en/of aanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. Wij kunnen u deze informatie en/of aanbiedingen via e-mail toezenden. Dit doen wij alleen wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Verder kunt u uw eigen gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Stuurt u hiertoe een e-mail met uw persoonsgegevens aan info@kantoor.nl.

Klachten

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met Kantoor.nl via klachten@kantoor.nl. of via onze contact pagina. We streven ernaar om vragen of klachten uiterlijk binnen 10 werkdagen te behandelen.